BBC phỏng vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng

Trả lời BBC, ông Đinh La Thăng cũng nói sang Anh, ông hy vọng học hỏi được về quản lý giao thông và “về lâu dài thì Việt Nam cần quy hoạch đầu tư lại, đồng bộ, hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước”.