PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Daitin & Associates là thành viên cốt cán của mạng lưới các doanh nghiệp tích cực và năng động trong nghiệp vụ. Chúng tôi tham gia nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Luật doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn liên quan đến thành lập doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ pháp lý khác.

Luật lao động

Tư vấn và đại diện pháp lý liên quan đến các quy trình thuê mướn lao động, hợp đồng lao động, tranh chấp pháp lý và giấy phép lao động.

Hợp đồng

Chúng tôi trợ giúp cho các doanh nghiệp trong rà soát, kiểm tra và lập dự thảo các hợp đồng thương mại, dân sự và xây dụng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng. Chúng tôi đại diện cho khách hàng trong đàm phán hợp đồng với các bên liên quan.

Bất động sản và xây dựng

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xem xét tổng thể các quy định và chính sách về bất động sản. Chúng tôi phân tích các dự án bất động sản về tính khả thi, khả năng được phê duyệt và liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước.

NHÂN LỰC

  • Phùng Thị Hương
  • Kiều Hoài Nam
  • Nguyễn Khắc Tiến