BẢN QUYỀN VÀ TÊN MIỀN

Tất cả tiến bộ xã hội đều có nguồn gốc từ sáng tạo. Lĩnh vực Bản quyền là ngành kinh doanh dựa trên việc bảo vệ tính sáng tạo, qua đó phục vụ tiến bộ xã hội. Quy tắc phát triển và quy tắc đạo đức của Daitin & Associates luôn phù hợp với nhận thức ngày càng cao về các vấn đề bản quyền tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Các dịch vụ của Daitin & Associates trong lĩnh vực bản quyền gồm có:

Tư vấn

Chúng tôi  tư vấn về đăng ký và thực thi bản quyền và quyền bản quyền, kể cả các nội dung về công nghệ thông tin như phần mềm và tài liệu điện từ.

Đại diện pháp lý

Daitin & Associates đại diện cho khách hàng trong các hoạt động đăng ký và thực thi bản quyền; đăng ký, quản lý, duy trì và phát triển tên miền, máy chủ và nội dung số.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

  • Tham vấn về các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền và quyền bản quyền.
  • Tham vấn và đại diện cho khách hàng trong thực thi bản quyền và quyền bản quyền.
  • Tham vấn về luật pháp trong công nghệ thông tin, chẳng hạn bảo vệ bản quyền phần mềm hoặc các giao dịch công việc trên mạng Internet.
  • Tham vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký và duy trì tên miền và máy chủ.

 

NHÂN LỰC

  • Trịnh Xuân Đạt
  • Phương Lan
  • Lê Thanh Hà