KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Xâm phạm kiểu dáng công nghiệp là vấn đề nghiêm trọng tại các nước đang phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Daitin & Associates cung cấp dịch vụ hàng đầu trong các lĩnh vực:

Tư vấn

Chúng tôi nghiên cứu và phân tích thông tin về các sự vụ liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, cung cấp dịch vụ tối ưu hóa và hoàn thiện các đơn đăng ký.

Đại diện pháp lý

Chúng tôi đại diện cho khách hàng để thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, giao dịch với cơ quan quản lý, nhận giấy đăng ký và thực thi các hoạt động sau khi đăng ký

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

  • Tìm kiếm thông tin về kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn trước khi nộp đơn đăng ký
  • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký, giao dịch với cơ quan quản lý và tiếp nhận giấy đăng ký.
  • Thực thi các hoạt động sau đăng ký.

 

NHÂN LỰC

  • Nguyễn Hòa Bình
  • Nguyễn Minh Phương
  • Nguyễn Khắc Tiến
  • Kiều Hoài Nam
  • Trần Thị Thủy