Chương trình Hợp tác Kiểm tra Sáng chế ASEAN (ASPEC)

Hợp tác kiểm tra sáng chế ASEAN (ASPEC) là chương trình chia sẻ công việc về sáng chế khu vực đầu tiên giữa các Cơ quan SHTT ASEAN, với mục tiêu giảm trùng lặp công việc tìm kiếm và kiểm tra bằng sáng chế (S & amp; E), do đó tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng của Kết quả S & E.

Hiện tại, hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN (AMS) đều tham gia chương trình này bao gồm: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Với ASPEC, một ứng dụng yêu cầu quyền ưu tiên từ một ứng dụng khác hoặc cả hai ứng dụng yêu cầu quyền ưu tiên đối với cùng một ứng dụng cơ sở. Mặc dù kết quả S & amp; E do một Văn phòng thực hiện không ràng buộc đối với các Văn phòng khác, nhưng nó có giá trị thuyết phục. Nói cách khác, kết quả S & amp; E của AMS IP Office khác đóng vai trò là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc tạo báo cáo chất lượng.

Ngoài ra, ASPEC hoạt động bằng tiếng Anh trên tất cả các Văn phòng IP AMS tham gia, do đó tiết kiệm thời gian và tài nguyên. Bên cạnh đó, người nộp đơn được miễn phí tại bất kỳ Văn phòng IP AMS nào tham gia. Tuy nhiên, phí tìm kiếm và kiểm tra địa phương tại các Văn phòng IP của AMS vẫn sẽ được áp dụng.

Một số Văn phòng SHTT của AMS cho phép nộp đơn yêu cầu ASPEC khi phản hồi một báo cáo bất lợi và theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP), thậm chí bất kỳ lúc nào trước khi có quyết định cuối cùng về việc cấp hoặc từ chối tại Việt Nam.

Tính đủ điều kiện

Tất cả những người nộp đơn đăng ký bằng sáng chế đều được phép tham gia vào chương trình ASPEC, nếu họ đáp ứng bất kỳ một trong các yêu cầu theo hệ thống ASPEC hoạt động. Với mục đích minh họa, dưới đây là phần trình bày đồ họa của các kịch bản ASPEC. Và nó đại diện cho Đơn tương ứng đối với Đơn của Việt Nam, nếu Đơn yêu cầu ASPEC được nộp cho Cục SHTT.

Tài liệu Bắt buộc

Người nộp đơn đăng ký sáng chế sẽ chỉ được đáp ứng một biểu mẫu chung – Biểu mẫu yêu cầu ASPEC, mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào. Các tài liệu tiếng Anh sau đây có thể được yêu cầu và cung cấp cùng với biểu mẫu nói trên:

  • Bản sao của báo cáo tìm kiếm (nếu cần);
  • Bản sao của báo cáo kiểm tra;
  • Bản sao của các yêu cầu được đề cập trong báo cáo kiểm tra; và
  • Bảng tương ứng xác nhận quyền sở hữu (tùy chọn).

Trong trường hợp các tài liệu được liệt kê ở trên không được nộp bằng tiếng Anh, người nộp đơn bằng sáng chế có thể nộp bản dịch tiếng Anh đã được xác minh hoặc nếu được yêu cầu cho văn phòng cấp bằng sáng chế có liên quan.

Tại Việt Nam, Cục SHTT yêu cầu người nộp đơn đăng ký sáng chế chỉ nộp bản dịch sang tiếng Anh đã được xác minh trong trường hợp “có mâu thuẫn hoặc nghi ngờ hoặc có sự tương đồng trong nội dung của các tài liệu ASPEC”.

(Ngày 2 tháng 3 năm 2017)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *