Trợ Lý Pháp Lý

NGUYỄN THỊ NGUYÊN LINH

Nguyễn Thị Nguyên Linh tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 với bằng Cử nhân Luật Dân sự, Thương mại và Quốc tế. Cô đang phát triển kiến thức chuyên môn của mình về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là “SHTT”), đặc biệt là trong việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu và bằng sáng chế cũng như nghiên cứu về luật SHTT của một số quốc gia trên thế giới và các điều ước quốc tế.

Là thành viên của Công ty TNHH Đại Tín & Liên danh (sau đây gọi tắt là “Đại Tín”), cô ấy chịu trách nhiệm về các lĩnh vực liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và bằng sáng chế.

Lĩnh vực chuyên môn

 • Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu và Sáng chế;
 • Soạn thảo Công văn phúc đáp đối với các Thông báo thẩm định hình thức và thẩm định nội dung của Cục SHTT;
 • Đăng ký thỏa thuận chuyển nhượng.

Kiến thức chuyên môn

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar.

Học vấn

 • 2015 – 2019: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2021 – 03/2022: Học viên tại Học viện Tư pháp Việt Nam;
 • Hiện tại: Theo học Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

Liên hệ

 • Tel: + 84-24-3201-0324
 • Fax: + 84-24-3200-3524
 • Email: info@daitin.com.vn