Cố Vấn Pháp Luật

KIM OANH PHẠM

Học vấn:

 • 09/2011 – 09/2012 : Thạc sĩ Luật (LLM) chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học Exeter, Anh.
 • 2004 – 2009: Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Văn học Anh, Khoa học xã hội và nhân văn Đại học loại giỏi Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1998 – 2002: Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội loại giỏi

Chuyên ngành:

 • Luật sở hữu trí tuệ quốc tế
 • Tiểu luận đóng góp: “Bình luận phê phán về hiện tượng thay đổi chế độ trong Hệ thống Sở hữu Trí tuệ Quốc tế bằng cách phân tích các động lực và hạn chế của những biến động này. Trung tâm của việc ban hành luật Sở hữu Trí tuệ sẽ ở đâu trong mười năm tới?”

 • Nguyên tắc thương mại quốc tế
 • Tiểu luận đóng góp: “Quy định về xác định bán phá giá của WTO và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”

 • Luật thương mại xuyên quốc gia
 • Bài luận đóng góp: “Hai loại giống nhau, việc thực hiện trái phiếu và thư tín dụng lại khác nhau và có nên được pháp luật xử lý không?”

 • Luật tài chính doanh nghiệp xuyên quốc gia
 • Tiểu luận đóng góp: “Phân tích phê phán những động cơcủa các công ty lựa chọn niêm yết ở nước ngoài (overseas listing) hoặc niêm yết kép (cross-listing).”

 • Quản trị doanh nghiệp xuyên quốc gia
 • Tiểu luận đóng góp:
  “Thu nhập của người điều hành: Cách tốt nhất để thay đổi hành vi của công ty nhằm đạt được lợi ích công cộng là gì?”
  “Tiếng nói lớn hơn của cổ đông trong quản lý: Cách tiếp cận trong tương lai để cải thiện Quản trị doanh nghiệp?”

 • Luật Công ty Châu Âu
 • Tiểu luận đóng góp: “Các loại cơ cấu hội đồng quản trị và sự tham gia của các lao động tại Anh, Pháp và Đức”

Thành tựu:

 • Bằng khen của Trưởng khoa cho kết quả xuất sắc của Chương trình LLM tại Đại học Exeter.
 • Giải Luận văn tốt nhất năm 2011 – 2012
 • Học bổng toàn phần Dự án số 165, Trung ương Đảng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho khóa học LLM (2011-2012)
 • Bằng khen của Hiệu trưởng cho kết quả xuất sắc của chương trình Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật Hà Nội.
 • Điểm thi tuyển sinh vào Đại học Luật Hà Nội (‘Thủ Khoa’) cao nhất (1998).

Kinh nghiệm làm việc:

  Có 11 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty dầu khí (Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, PVEP) về các vấn đề liên quan đến pháp luật:

 • Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về đầu tư để đưa ra khuyến nghị, tư vấn cho cấp quản lý trong việc ra quyết định đầu tư.
 • Soạn thảo và đàm phán các Hợp đồng Dầu khí, Thỏa thuận Điều hành và các hợp đồng và/hoặc sửa đổi khác hỗ trợ các hoạt động dầu khí.
 • Giám sát, kiểm soát các dự án dầu khí theo Hợp đồng dầu khí, Thỏa thuận điều hành, Pháp luật Việt Nam và các thỏa thuận khác có liên quan.
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ.
 • Soạn thảo và/hoặc góp ý kiến các dự thảo quy định nội bộ của PVEP để trình lãnh đạo PVEP ban hành.

Các hoạt động:

 • 2011 – 2012: Thành viên Unicef tại Đại học Exeter, tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới (gây quỹ ủng hộ nạn nhân lũ lụt Pakistan và Thái Lan vào tháng 11/2011)
 • 06/2012: Tình nguyện viên trợ giúp tại Lễ hội tôn trọng Exeter – Exeter, Anh
 • 2011 – 2012: Thành viên Hội Sinh viên Quốc tế, Hội Làm vườn và Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Exeter, tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nhằm đưa văn hóa Việt Nam đến với sinh viên quốc tế.