Thành Tích

2015

Luật sư Sáng chế Hóa sinh Tốt nhất tại Việt Nam bởi

2016

Luật sư Sáng chế Hóa sinh Tốt nhất tại Việt Nam bởi

2017

Công ty Luật SHTT Dược phẩm Tốt nhất Việt Nam